Commissies

De Commissie Accreditatie

Op de algemene ledenvergadering van 2011 is het voorstel goedgekeurd om het accreditatiesysteem onder te brengen bij Kabiz. Met de overdracht naar Kabiz hebben er ook een aantal veranderingen plaatsgevonden. De regeling is nu zo dat herregistratie pas na vijf jaar plaats zal vinden in plaats van na de eerder gebruikte termijn van drie jaar. Ook de eisen om voor herregistratie in aanmerking te komen zijn veranderd. Ten eerste moet een longfunctieanalist in vijf jaar tijd bruto minimaal 2080 uur patiëntgebonden werkzaamheden hebben verricht. Dit is gebaseerd op een gemiddelde van acht uur per week in vijf jaar tijd. Ten tweede moet een longfunctieanalist in vijf jaar tijd 100 punten hebben behaald aan deskundigheidsbevordering.

Leden

 • Loïs de Jong (Antonius Ziekenhuis Sneek)
 • Gwenda Commandeur (Amsterdam UMC)
 • Sandra Franken (VUMC)

Contactgegevens

info@kabiz.nl

De Commissie Bijscholing

De commissie bijscholing heeft als doel, het organiseren van bijeenkomsten om longfunctie vakkennis te vergroten. Wil een cursus/bijscholing plaatsvinden dan moet minstens de helft van het aantal deelnemers NVLA-lid zijn. Leden van de NVLA genieten de voorkeur. We onderscheiden:

 • Bijscholingsdag - 1 daagse, jaarlijkse, cursus die voor iedereen toegankelijk is.
 • Kadertraining - 2 daagse cursus, diepgaander en in principe alleen toegankelijk voor Leden van de NVLA.

De commissie werkt onder de verantwoordelijkheid van de NVLA. De commissie stelt zich ten doel één jaar voorafgaande aan een cursus de organisatie hiervoor te starten. De commissie organiseert bijeenkomsten, in principe, budget neutraal voor de NVLA. De commissie streeft naar praktijkgerichte cursussen en wil de cursus, waar mogelijk, van studiemateriaal voorzien. Bovendien wil zij de opgedane kennis toetsen.

Leden

 

 • Monique Theelen (Zuyderland Ziekenhuis)
 • Petra Danckaarts (Gelre Ziekenuis)
 • Martijn Cuijpers (Laurentius Ziekenhuis)

Contactgegevens

Oda van Heeswijk-Peeters Weem
Radboudumc locatie Dekkerswald
Nijmeegsebaan 31 6561 KE Groesbeek
024-6859254
bijscholing@nvla.nl

De Commissie Internationale Contacten

Wij, als commissie internationale contacten, zijn voortdurend bezig om onze betrokkenheid, als Nederlandse Vereniging van Longfunctie analisten, te waarborgen binnen Europa als het gaat om participatie in activiteiten als scholing, standaardisatie, onderzoek en het kweken van onderling begrip voor wat wij met elkaar doen op het gebied van longfunctie. Wij proberen dit te doen middels promotie, informatieverstrekking en door onze leden te stimuleren actief deel te nemen aan de activiteiten die op dit gebied georganiseerd worden.
Door van elkaar te leren kunnen we proberen de kwaliteit van zorg te verbeteren.

The aim of this committee is to promote and support the involvement of the Dutch Respiratory function technologists in Europe by participating in education, standardization and research in the field of Pulmonary function measurements and by encouraging our members to active participate in these activities and by growing more understanding for the collective work we all do in respiratory care. By learning from one another’s disciplines we try to improve the quality of care for our patients.

Leden

 • Frans de Jongh (Medisch Spectrum Twente)
 • Saeeda Lone (Amsterdam UMC)
 • Karin Lammering (Erasmus MC)
 • Hedy Meijer (Amsterdam UMC)
 • Rachel Ong (UVA)

De Commissie Kinderlongfunctie

Zo gauw je bij kinderen in plaats van bij volwassenen longfunctie onderzoeken verricht vraagt dit om aangepaste protocollen en referentiewaarden. Daarnaast betekent het ook dat je soms onderzoeken verricht die niet of nauwelijks bij volwassenen gedaan worden. Dit waren de voornaamste redenen voor ons, allen vooral werkend met kinderen, om een commissie op te richten waarbij we onze kennis en ervaring op het gebied van kinderlongfunctie kunnen uitwisselen. Hierbij kwamen we tot de volgende doelstellingen:

 • Standaardisatie kinderlongfunctie onderzoek binnen Nederland:
  • protocollen en richtlijnen
  • aangepaste referentiewaarden

 

 • Scholing:
  • aangepaste scholing en bijscholing
  • herziening LOI leerstof m.b.t. kinderlongfunctie
  • verzorgen van aangepaste scholing voor derden

 

 • Gezamenlijk onderzoeksprojecten opzetten
 • Meewerken aan het opzetten van richtlijnen m.b.t. kinderlongfunctie bij andere organisaties, b.v LAN longalliantie

Inmiddels zijn een aantal punten die wij als doel gesteld hadden bereikt : herschrijven van de lesstof en POB opdrachten van het LOI, en de examenopdrachten m.b.t. kinderlongfunctie. Daarnaast hebben wij bijgedragen aan het opzetten van ‘de Zorgstandaard astma bij kinderen ’ van het LAN (longalliantie) en het schrijven van de modules voor de ‘’Kaspircursus ‘ . Op de bijscholingsdagen en de kadertraining hebben wij verschillende malen een workshop verzorgd. Momenteel zijn wij bezig met het opzetten van de bijscholingsdag 2016 en een lesdag.

Sharon Wijns
voorzitster/contactpersoon

Leden

 • Hedy Meijer (Amsterdam UMC, locatie VUMC)
 • Saeeda Lone (Amsterdam UMC)
 • Sharon Wijns (Erasmusmc Sophia)

Contactgegevens

Sharon Wijns
Kinderlongfunctie afdeling Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

kinderlongfunctie@nvla.nl

De Commissie KwaliteitsBeheersing (CKB)

Is één van de commissies van de Nederlandse Vereniging van Longfunctie Analisten (NVLA). Deze commissie houdt zich bezig met de kwaliteit van longfunctiemetingen. Het is voor elke longfunctieafdeling een uitdagende vraag hoe zij haar kwaliteit bewijst. Om dat te kunnen bewijzen zal helder moeten zijn wat er bewezen moet worden.

Denken we bijvoorbeeld aan een auto dan vinden we dat deze een goede kwaliteit heeft als deze niet roest, een stationair regelmatig lopende motor heeft, geen lawaai en stank produceert, een altijd werkende reminstallatie heeft, een lichtlopende en direct werkende stuurinrichting heeft, functionerende verlichting heeft, niet steeds meer brandstof gebruikt, stoelen heeft waarin je niet steeds verder wegzakt, vering heeft die onregelmatigheden goed opvangt, dempers heeft die voorkomen dat de auto blijft schommelen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Duidelijk is dat dit veel aspecten betreft en dat veel van deze aspecten een duidelijke definitie nodig hebben. Hoe definiëren we in dit voorbeeld ‘het niet steeds verder wegzakken in de stoelen’? Ik vind dat… of… ik meet dat? Een mening of een feit. Hoe definiëren we ‘het stationair regelmatig lopen van de motor’? Welk toerental? Welke toerenschommelingen zijn nog goed en welke niet meer? (Zijn deze toerenschommelingen en indicatie voor ‘problemen’, bijvoorbeeld van de bougies, de ontsteking, de brandstoftoevoer?) Behalve een goede definitie van deze aspecten is ook voor elk aspect een goede meetmethode nodig.

Kwaliteit kan, zo bezien, worden aangeduid als “fitness for purpose”, het geschikt zijn voor het beoogde doel. Als we naar een longfunctieafdeling kijken zien we aspecten als personeel, apparatuur en processen. Ook hier zijn definities nodig voor de kwaliteit van personeel, apparatuur en processen, en dan ook de wijze waarop te meten is in welke mate elk aspect aan de ‘standaard’ voor kwaliteit voldoet. Een belangrijk aspect van kwaliteit is de bereidheid onder ogen te zien dat iets ‘helemaal niet goed’ of ‘niet helemaal goed’ is. En dan ook het vermogen om te verbeteren en deze verbetering ‘vast te houden’.

De CKB wil bijdragen aan de kwaliteit door het beschikbaar stellen van protocollen voor alle longfunctiemetingen (standaardisatie van werkwijzen), het ontwikkelen van meetmethoden en het entameren van discussies over het nut en de effectiviteit ervan, het beschikbaar stellen van vergelijkende gegevens, het onderhouden van het contact met fabrikanten, het entameren van onderzoek(?), enz.

Dit kunnen de leden van de commissie niet alleen en zeker niet het best. Als u als verenigingslid een vraag, suggestie, idee of probleem heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op en stuur een email naar een van de leden.

Leden

 • Melivia Firdiany (Haaglanden MC)
 • Julliette Richter (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk)
 • Kim Tromp (Slingeland Ziekenhuis)
 • Mischa Niederer (NKAL)
 • Mariska Koen (Rijnstate Ziekenhuizen)
 • Carina den Boer (Alrijne Ziekenhuis)

Contactgegevens

kwaliteit@nvla.nl

Commissie Leerlingbelangen

Onze belangrijkste taak is om de belangen van de leerling Longfunctieanalisten te behartigen. (Toekomstige) leerlingen kunnen bij ons terecht met vragen en/of tips met betrekking tot de opleiding HBO Longfunctieanalist. Ook fungeren wij als tussenpersoon naar de sBLA en NVLA toe. Verder doen wij ons best om het beroep Longfunctieanalist te promoten, en daarmee ook meer bekendheid aan de opleiding tot Longfunctieanalist te geven.

Projecten:

 • Periodiek afnemen van enquête onder leerlingen
 • Contacten onderhouden met LOI, sBLA en NVLA
 • Beroep Longfunctieanalist promoten op middelbare scholen
 • Antwoorden op veel gestelde vragen beschikbaar maken
 • Beroepsperspectief

Leden

 • Martijn Bussen (OLVG Amsterdam)
 • Lizzy Edelbroek (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Contactgegevens

Martijn Bussen
leerlingbelangen@nvla.nl

De Commissie Media

De commissie Media onderhoudt en beheert de website van de NVLA en de sociale media kanalen (Facebook, Instagram en LinkedIn). De intentie is om met een vaste frequentie een longblog (opvolger van het longkruid) op de website te plaatsen en te verspreiden via sociale media. 

Leden

 • Mirjam van 't Hof-Mol (Franciscus Gasthuis & Vlietland)
 • Karen de Vreede (Franciscus Gasthuis & Vlietland)
 • Maaike Dunnink (Isala)

Contactgegevens

media@nvla.nl

De Commissie Visitatie

De Commissie visitatie wordt ondersteund door de Beleidsmedewerker van de NVLA. Zij beheert ADAS, plant ziekenhuizen en visiteurs in voor visitaties en beantwoordt vragen die gesteld zijn door visiteurs of ziekenhuizen via visitatie@nvla.nl.

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (de NVALT) visiteert één keer in de vijf jaar de afdelingen Longziekten. De NVALT wil ook de kwaliteit van de Nederlandse longfunctielaboratoria in de ziekenhuizen borgen en bewaken. De NVLA is door de NVALT gevraagd om bij dit onderdeel van haar visitatie te ondersteunen. Het doel is om twee jaar voorafgaand aan de accreditatie van de NVALT de longfunctieafdelingen middels een kwaliteitsonderzoek van de NVLA te beoordelen. De commissie Visitatie heeft van 2013 – 2014 de NVLA kwaliteitscriteria opgesteld, het visitatieproces beschreven en de visitatievragenlijst ontwikkeld. Ook is een webbased visitatiesysteem (ADAS) aangeschaft en op maat ingericht.

De commissie Visitatie:

 • Bewaakt op dit moment de voortgang van de visitaties
 • Verbetert op basis van evaluaties bij de visiteurs en de gevisiteerde ziekenhuizen het proces en de rapportagesjablonen
 • Actualiseert de vragenlijst.

Daarnaast heeft de commissie Visitatie indien nodig een rol bij in de Bezwaar & Beroep procedure. Als een longfunctieafdeling het niet eens is met een beslissing, de gevolgde procedure of verslaglegging van de visitatie, dan kan er bezwaar worden gemaakt bij de commissie Visitatie

Leden

 • Bernadette Aalders (NKAL)
 • Irene Steenbruggen (Isala Ziekenhuis)
 • Erica Dijkers
 • Karin Lammering (Erasmus MC)
 • Miranda ten Hoedt

Contactgegevens

visitatie@nvla.nl

Doel

De Long Alliantie Nederland coördineert het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL). Het NACL is een netwerkprogramma waarbij goede projecten die bijdragen aan de doelen onderdeel kunnen uitmaken van het actieprogramma.

Het NACL bestaat uit de volgende vijf doelen:

 • Doel 1: 25% minder opnamedagen in het ziekenhuis door astma en COPD
 • Doel 2: 15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD
 • Doel 3: 20% meer rendement in kwaliteit van leven per euro die aan inhalatiemedicatie wordt besteed
 • Doel 4: 25% minder kinderen onder de 18 jaar die beginnen met roken
 • Doel 5: 10% minder doden door astma en COPD

De NVLA neemt deel aan de volgende werkgroepen van de NACL:

 • Landelijk Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname
 • Wetenschappelijke onderbouwing Landelijk Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname
 • Richtlijn COPD longaanval met ziekenhuisopname
 • Reduceren van eerste ziekenhuisopnames (REDUX)
 • Implementeren richtlijn palliatieve zorg bij COPD, inclusief patiëntversie
 • Ziektelastmeter en ziektelastmeterindex COPD
 • Meer rendement van inhalatiemedicatie
 • Samenwerking hartfalen en COPD

Leden

 • Antoinette Houtkoper (Den Helder)

Contactgegevens