Commissies

De Commissie Accreditatie

Op de algemene ledenvergadering van 2011 is het voorstel goedgekeurd om het accreditatiesysteem onder te brengen bij Kabiz. Met de overdracht naar Kabiz hebben er ook een aantal veranderingen plaatsgevonden. De regeling is nu zo dat herregistratie pas na vijf jaar plaats zal vinden in plaats van na de eerder gebruikte termijn van drie jaar. Ook de eisen om voor herregistratie in aanmerking te komen zijn veranderd. Ten eerste moet een longfunctieanalist in vijf jaar tijd bruto minimaal 2080 uur patiëntgebonden werkzaamheden hebben verricht. Dit is gebaseerd op een gemiddelde van acht uur per week in vijf jaar tijd. Ten tweede moet een longfunctieanalist in vijf jaar tijd 100 punten hebben behaald aan deskundigheidsbevordering.

Leden

 • Loïs de Jong (Antonius Ziekenhuis Sneek)
 • Gwenda Commandeur (Amsterdam UMC)
 • Sandra Franken (VUMC)

Contactgegevens

info@kabiz.nl

De Commissie Bijscholing

De commissie bijscholing heeft als doel, het organiseren van bijeenkomsten om longfunctie vakkennis te vergroten. Wil een cursus/bijscholing plaatsvinden dan moet minstens de helft van het aantal deelnemers NVLA-lid zijn. Leden van de NVLA genieten de voorkeur. We onderscheiden:

 • Bijscholingsdag - 1 daagse, jaarlijkse, cursus die voor iedereen toegankelijk is.
 • Kadertraining - 2 daagse cursus, diepgaander en in principe alleen toegankelijk voor Leden van de NVLA.

De commissie werkt onder de verantwoordelijkheid van de NVLA. De commissie stelt zich ten doel één jaar voorafgaande aan een cursus de organisatie hiervoor te starten. De commissie organiseert bijeenkomsten, in principe, budget neutraal voor de NVLA. De commissie streeft naar praktijkgerichte cursussen en wil de cursus, waar mogelijk, van studiemateriaal voorzien. Bovendien wil zij de opgedane kennis toetsen.

Leden

 • Laura Andriolo (Zuyderland Medisch Centrum Heerlen & Sittard)
 • Martijn Cuijpers (Laurentius ziekenhuis Roermond)
 • Petra Danckaarts (Gelre ziekenhuizen Apeldoorn & Zutphen)
 • Sanne Dupont (Revant revalidatie Breda)
 • Monique Thelen (Zuyderland Medisch Centrum Heerlen & Sittard)
 • Aniek Wismans (Elkerliek ziekenhuis Helmond & Deurne)

Contactgegevens

Martijn Cuijpers
Laurentius ziekenhuis Roermond
bijscholing@nvla.nl

De Commissie Internationale Contacten

Wij, als commissie internationale contacten, zijn voortdurend bezig om onze betrokkenheid, als Nederlandse Vereniging van Longfunctie analisten, te waarborgen binnen Europa als het gaat om participatie in activiteiten als scholing, standaardisatie, onderzoek en het kweken van onderling begrip voor wat wij met elkaar doen op het gebied van longfunctie. Wij proberen dit te doen middels promotie, informatieverstrekking en door onze leden te stimuleren actief deel te nemen aan de activiteiten die op dit gebied georganiseerd worden.
Door van elkaar te leren kunnen we proberen de kwaliteit van zorg te verbeteren.

The aim of this committee is to promote and support the involvement of the Dutch Respiratory function technologists in Europe by participating in education, standardization and research in the field of Pulmonary function measurements and by encouraging our members to active participate in these activities and by growing more understanding for the collective work we all do in respiratory care. By learning from one another’s disciplines we try to improve the quality of care for our patients.

Leden

 • Frans de Jongh (Medisch Spectrum Twente)
 • Saeeda Lone (Amsterdam UMC)
 • Karin Lammering (Erasmus MC)
 • Hedy Meijer (Amsterdam UMC)
 • Rachel Ong (UVA)
 • Mart van de Plas (HMC)

De Commissie KwaliteitsBeheersing (CKB)

Onlangs zijn de taken van de kwaliteitscommissie veranderd. In 2022 is er vanuit het bestuur besloten dat er geen protocollen geschreven dan wel onderhouden worden door de commissie. De CKB controleert enkel nog de vertalingen van de Engelstalige ATS/ERS richtlijnen.

Leden

Elaine van der Kroef (UMCU)
Serge Dekker (Ziekenhuis Tjongerschans)

Contactgegevens

kwaliteit@nvla.nl

Commissie Leerlingbelangen

Onze belangrijkste taak is om de belangen van de leerling Longfunctieanalisten te behartigen. (Toekomstige) leerlingen kunnen bij ons terecht met vragen en/of tips met betrekking tot de opleiding HBO Longfunctieanalist. Ook fungeren wij als tussenpersoon naar de sBLA en NVLA toe. Verder doen wij ons best om het beroep Longfunctieanalist te promoten, en daarmee ook meer bekendheid aan de opleiding tot Longfunctieanalist te geven.

Projecten:

 • Periodiek afnemen van enquête onder leerlingen
 • Contacten onderhouden met LOI, sBLA en NVLA
 • Beroep Longfunctieanalist promoten op middelbare scholen
 • Antwoorden op veel gestelde vragen beschikbaar maken
 • Beroepsperspectief

Leden

 • Lizzy Edelbroek (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Contactgegevens

leerlingbelangen@nvla.nl

De Commissie Media

De commissie Media onderhoudt en beheert de website van de NVLA en de sociale media kanalen (Facebook, Instagram en LinkedIn). De intentie is om met een vaste frequentie een longblog (opvolger van het longkruid) op de website te plaatsen en te verspreiden via sociale media. 

Leden

 • Karen de Vreede-van de Kerkhof (Franciscus Gasthuis & Vlietland)
 • Maaike Dunnink (Isala)

Contactgegevens

media@nvla.nl

De Commissie Visitatie

De kwaliteitsvisitatie zoals georganiseerd vanuit de NVLA, is een uniek instrument om de zorg voor kwaliteit van longfunctieafdelingen te borgen.

Kwaliteitsvisitatie is een schriftelijk te verrichten onderzoek onder een groep longfunctieanalisten, waarbij op basis van zelfevaluatie, continue kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan patiënten wordt nagestreefd. Het doel is een zo objectief mogelijk oordeel te krijgen over de kwaliteit van zorg die door de gevisiteerde longfunctieafdeling wordt geleverd. Bij visitatie wordt getoetst aan kwaliteitsnormen.

In de laatste jaren zijn verschillende adviezen uitgebracht over kwaliteitsvisitaties door de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. Omdat de NVLA-visitatie een verplicht onderdeel is van de NVALT-visitatie, zijn deze adviezen meegenomen in de totstandkoming van de NVLA-visitatie. Een aanbeveling was het overgaan op een gestandaardiseerde wijze van oordeelsvorming. Het doel van deze aanbeveling was het verminderen van subjectiviteit bij de kwaliteitsvisitaties en het kenbaar en voorspelbaar maken van de oordeelsvorming. Met de introductie van de normen- en waarderingssystematiek verandert dus niet de insteek van de kwaliteitsvisitatie, maar het zorgt voor een meer transparant proces van oordeelsvorming.

De NVLA heeft kennisgenomen van deze leidraad en heeft een eigen normen- en waarderingsstelsel ontwikkeld, om te komen tot een systematische, objectieve en transparante wijze van visiteren. De oordeelsvorming is rechtstreeks te herleiden tot heldere normen. De normen zijn afgeleid van de leidraad, richtlijnen, kwaliteitsindicatoren en andere documenten die specifiek de uitvering van longfunctieonderzoek beschrijven. Per kwaliteitsaspect wordt gemotiveerd waarom deze relevant is.

Wanneer niet voldaan wordt aan een norm zijn consequenties gedefinieerd in voorwaarden, zwaarwegende adviezen en aanbevelingen met bijbehorende rapportage-termijnen en acties.

Leden

 • Joyce Tersmette (UMC Utrecht)
 • Mady Los (LUMC)

Contactgegevens

visitatie@nvla.nl

Doel

De Long Alliantie Nederland coördineert het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL). Het NACL is een netwerkprogramma waarbij goede projecten die bijdragen aan de doelen onderdeel kunnen uitmaken van het actieprogramma.

Het NACL bestaat uit de volgende vijf doelen:

 • Doel 1: 25% minder opnamedagen in het ziekenhuis door astma en COPD
 • Doel 2: 15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD
 • Doel 3: 20% meer rendement in kwaliteit van leven per euro die aan inhalatiemedicatie wordt besteed
 • Doel 4: 25% minder kinderen onder de 18 jaar die beginnen met roken
 • Doel 5: 10% minder doden door astma en COPD

De NVLA neemt deel aan de volgende werkgroepen van de NACL:

 • Landelijk Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname
 • Wetenschappelijke onderbouwing Landelijk Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname
 • Richtlijn COPD longaanval met ziekenhuisopname
 • Reduceren van eerste ziekenhuisopnames (REDUX)
 • Implementeren richtlijn palliatieve zorg bij COPD, inclusief patiëntversie
 • Ziektelastmeter en ziektelastmeterindex COPD
 • Meer rendement van inhalatiemedicatie
 • Samenwerking hartfalen en COPD

Leden

 • Antoinette Houtkoper (Den Helder)

Contactgegevens